accreditare 300 euro a qcn.


accreditare 300 euro a qcn.
accreditare 300 euro a qcn.
to credit sb.'s account with 300 euros
\

Dizionario Italiano-Inglese. 2013.